Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) อธิบายว่า แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ และบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (“กลุ่มบริษัทแกร็บ”) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดของธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต เพศ สถานะด้านถิ่นที่อยู่ ประวัติทางการเงิน ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) อาชีพของท่าน ภาพถ่ายของท่าน ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่าน ซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทแกร็บในแบบฟอร์มลงทะเบียน ใบสมัคร หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน และ/หรือข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านซึ่งถูกหรืออาจถูกเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลโดยกลุ่มบริษัทแกร็บเป็นครั้งคราว และรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรประจำตัว หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขสูติบัตร หมายเลขหนังสือเดินทาง เชื้อชาติ เชื้อสายชาติพันธุ์ วันเกิด สถานะการสมรส ประวัติทางการศึกษา และข้อมูลด้านสุขภาพ ศาสนา หรือความเชื่ออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการ แกร็บอาจเก็บข้อมูลเทเลแมติกส์ (telematics) ด้วย (เช่น ข้อมูลความเร็ว อัตราการเร่ง และการเบรกรถ) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร (เช่น หมายเลข IMEI ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที) และข้อมูลการจดทะเบียนยานพาหนะ

ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กลุ่มบริษัทแกร็บ กลุ่มบริษัทแกร็บจะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดและวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่กำหนดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทแกร็บไม่สามารถให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่ท่านหรือรับชำระเงินจากท่านได้

หากท่านเป็นตัวแทน ผู้ขาย ผู้จัดหา (supplier) หรือผู้ให้บริการ ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มบริษัทแกร็บไม่สามารถว่าจ้างให้ท่านให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือชำระเงินให้แก่ท่านสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านขาย/ให้บริการแก่กลุ่มบริษัทแกร็บได้

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่กลุ่มบริษัทแกร็บโดยตรง กลุ่มบริษัทแกร็บอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น

จากใบสมัครหรือแบบฟอร์มลงทะเบียนที่กรอกข้อมูลแล้ว แบบสำรวจ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการอบรม หรือแบบฟอร์มอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
จากแหล่งที่มาสาธารณะ เช่น ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ ไว้ (directories)
จากเพจทางการของกลุ่มบริษัทแกร็บบนสื่อสังคมออนไลน์ (social media) หากท่านได้กดติดตาม ชอบ หรือเป็นแฟนเพจดังกล่าว
จากบริษัทรายงานข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการด้านการประกันภัย หรือผู้ให้บริการทางการเงิน
เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์หรือติดต่อกับกลุ่มบริษัทแกร็บในงานหรือกิจกรรมใด ๆ
เมื่อท่านเข้าร่วมการประกวดที่จัดโดยกลุ่มบริษัทแกร็บ
จากหน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทแกร็บ
จากนิติบุคคลอื่นๆ ที่เป็นผู้ให้บริการแก่ท่านหรือนิติบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้เข้าทำสัญญาด้วย
จากผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า
จากการใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทแกร็บและอยู่ภายใต้ชื่อ
แบรนด์สินค้าต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทแกร็บ (“แอปพลิเคชัน” และ “เว็บไซต์” ตามลำดับ)
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บจากคุ้กกี้ (cookies) ที่ใช้บนเว็บไซต์ และกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการ ข้อมูลของท่านอาจถูกรวบรวมจากข้อมูลมาตรความเร่ง (accelerometer data) ข้อมูลจีพีเอส ข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร และข้อมูลที่จัดเก็บเมื่อมีการแอปพลิเคชันแกร็บสำหรับคนขับรถ

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบางรายของกลุ่มบริษัทแกร็บอาจใช้กล้องส่วนตัวภายในรถยนต์เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยและความมั่นคงของตน อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทแกร็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนหรือห้ามไม่ให้มีการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถยนต์นั้นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทแกร็บจะไม่จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ได้มาจากการบันทึกโดยกล้องส่วนตัวภายในของรถยนต์ดังกล่าว และจะไม่มีการจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในนามของกลุ่มบริษัทแกร็บ ทั้งนี้ การจัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากกล้องส่วนตัวภายในรถยนต์เป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว และท่านควรแจ้งผู้ให้บริการของท่านทราบหากท่านไม่ยินยอมให้มีการใช้งานกล้องส่วนตัวภายในรถยนต์คันดังกล่าวในขณะที่ท่านโดยสารอยู่

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล

กลุ่มบริษัทแกร็บอาจใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การคมนาคม การจัดส่ง และโลจิสติกส์ (รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม) และการให้บริการชำระเงินและการให้บริการทางการเงินของกลุ่มบริษัทแกร็บ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์ที่กำหนด”)

ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าของการให้บริการโดยกลุ่มบริษัทแกร็บ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มบริษัทแกร็บตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน
เพื่อให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ
เพื่อประมวลผลการสมัครใช้บริการ และให้บริการแก่ท่าน
หากท่านได้ดาวน์โหลดและใช้แอปพลิเคชันแกร็บหรือแอปพลิเคชันแกร็บสำหรับคนขับรถ หรือแอปพลิเคชันอื่นใดของกลุ่มบริษัทแกร็บ เพื่อประมวลผลคำขอ และจัดส่งแอปพลิเคชันให้แก่ท่าน และอนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว
เพื่อประมวลผลและบริหารจัดการรางวัลและคะแนนสะสมของท่าน
เพื่อประมวลผลการเข้าร่วมงาน กิจกรรม การสนทนากลุ่ม (focus group) การศึกษาวิจัย การแข่งขัน การส่งเสริมการขาย การทำประชามติ การสำรวจ หรือการผลิตใด ๆ
เพื่อประมวลผล บริหารจัดการ หรือตรวจสอบใบสมัครเพื่อขอรับบริการจากกลุ่มบริษัทแกร็บ และเพื่อมอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการให้แก่ท่าน
เพื่อทำให้การจองของท่านมีผลสมบูรณ์และประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ท่านร้องขอ
เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์การขายของกลุ่มบริษัทแกร็บ รวมถึงความต้องการและรสนิยมของท่าน
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการได้ตรงตามความต้องการของท่าน
เพื่อประมวลผลการแลกเปลี่ยนหรือคืนผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้คุกกี้ (cookies) ในการปรับปรุงการประมวลผล การโฆษณา การแจ้งเตือน การพิสูจน์ตัวตน (authentication) ความมั่นคงปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการความชอบต่างๆ ของท่าน
ในกรณีที่ท่านเป็นตัวแทน ผู้ขาย ผู้จัดหา (supplier) คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างเพื่อให้ท่านสามารถให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้
เพื่ออำนวยความสะดวกหรือทำให้สามารถทำการตรวจสอบใด ๆ ตามที่กลุ่มบริษัทแกร็บอาจกำหนดเพื่อว่าจ้างท่านในการให้บริการหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์
เพื่อประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านได้จัดเตรียมหรือให้บริการ
เพื่อให้ความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการแก่ท่าน เพื่อให้ท่านสามารถนำความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เพื่อประเมินความปลอดภัยและคุณภาพ
เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของคนขับรถของกลุ่มบริษัทแกร็บ
เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร จัดการตัวแทน ผู้ขาย ผู้จัดหา (supplier) คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการ
เพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และ/หรือการให้บริการของท่าน
ทั่วไป:

เพื่อตอบคำถาม ข้อคิดเห็น และคำติชมที่ได้รับจากท่าน
เพื่อสื่อสารกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนี้
เพื่อการบริหารจัดการภายใน เช่น การสอบบัญชี การวิเคราะห์ข้อมูล และการบันทึกลงฐานข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงในการให้บริการของเรา
เพื่อให้กลุ่มบริษัทแกร็บสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย
และท่านตกลงและยินยอมให้กลุ่มบริษัทแกร็บใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

วัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย
กลุ่มบริษัทแกร็บอาจใช้และประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น (“วัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่กำหนด”)

เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษจากกลุ่มบริษัทแกร็บ คู่ค้า ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา
เพื่อแจ้งและเชิญท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่จัดโดยกลุ่มบริษัทแกร็บ คู่ค้า ผู้สนับสนุน หรือผู้โฆษณา
เพื่อประมวลผลการลงทะเบียนขอมีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรม และเพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับการร่วมงานหรือกิจกรรมของท่าน
เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างบริษัทลูก บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทที่อยู่ภายใต้ความควบคุมเดียวกัน รวมถึงตัวแทน ผู้ขาย ผู้จัดหา (supplier) คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการของบุคคลข้างต้น ซึ่งอาจสื่อสารกับท่านเพื่อทำการตลาด โฆษณาผลิตภัณฑ์ บริการ การจัดงาน หรือการส่งเสริมการขาย
ทั้งนี้ การทำการตลาดและการส่งเสริมการขายอาจทำได้ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ การให้บริการข้อความสั้น (SMS) การให้บริการส่งข้อความออนไลน์ การส่งถึงตัวบุคคล และ/หรือการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)

การบอกเลิกใช้บริการ และเพิกถอนการให้ความยินยอม

หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกใช้บริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่กำหนดโดยกลุ่มบริษัทแกร็บ ให้ท่านกดที่ลิงค์ “บอกเลิกใช้บริการ (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกการรับข้อความดังกล่าวในอนาคต โปรดทราบว่า หากท่านบอกเลิกใช้บริการแล้ว กลุ่มบริษัทแกร็บอาจยังส่งข้อความที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับการให้บริการให้แก่ท่าน เช่น ใบเสร็จการใช้บริการนั่งรถ

หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมที่กลุ่มบริษัทแกร็บได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดภายใต้นโยบายนี้ ให้ท่านแจ้งให้กลุ่มบริษัทแกร็บทราบตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนให้ เก็บรักษา ใช้ และประมวลผลในเขตอำนาจนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หรือในประเทศ รัฐ และเมืองที่ท่านอยู่ขณะที่ใช้บริการของกลุ่มบริษัทแกร็บ (“ประเทศอื่น”) หรือให้แก่บริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทแกร็บซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น และ/หรือ สถานที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ (server) และ/หรือสถานที่ตั้งของผู้ให้บริการ และคู่ค้า ซึ่งอยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น ท่านเข้าใจและยินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่นตามที่ระบุในประกาศนี้

การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอน เข้าถึง หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เพิ่มเติม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทแกร็บอาจจัดให้บริษัท ผู้ให้บริการ หรือบุคคลธรรมดาอื่นๆ มาปฏิบัติหน้าที่ในนามกลุ่มบริษัทแกร็บ และอาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการดังกล่าวหรือบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกดังกล่าวรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ

คู่ค้าของกลุ่มบริษัทแกร็บ ซึ่งรวมถึงคู่สัญญาที่กลุ่มบริษัทแกร็บร่วมงานด้วยในการจัดงาน รายการ หรือกิจกรรม
ผู้โฆษณา
บริษัท ผู้จัดงานหรือผู้สนับสนุนการจัดงาน
บริษัทวิจัยทางการตลาด
ผู้ให้บริการ รวมถึง บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ และงานพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่ปรึกษามืออาชีพและผู้ตรวจสอบภายนอก รวมถึง ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางการเงิน
นิติบุคคลอื่นภายใต้กลุ่มบริษัทแกร็บ และ
หน่วยงานราชการ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของทางราชการ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังอาจถูกเปิดเผยในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับบริษัท เช่น การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน การขายบริษัทลูกหรือแผนก การควบรวมกิจการ การควบเข้ากัน การขายทรัพย์สิน หรือการชำระบัญชี

การขอเข้าถึงและคำร้องเพื่อแก้ไข และการสอบถาม การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น ท่านอาจขอเข้าถึงและ/หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่ระบุไว้ และ/หรือสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อไปยัง

เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลของแกร็บ (Grab Data Protection Officer)
บริษัท แกร็บ โฮลดิ้ง อิงค์ (Grab Holdings Inc.)
6 เชนตัน เวย์ (6 Shenton Way)
เลขที่ 38-01 โอยูอี ดาวน์ทาวน์ (#38-01 OUE Downtown)
สิงคโปร์ (Singapore) 068809

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email): dataprotection@grab.com
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หรือประเทศอื่น กลุ่มบริษัทแกร็บสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในจำนวนที่ได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายนี้

สำหรับสิทธิของท่านในการเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กลุ่มบริษัทแกร็บมีสิทธิที่จะปฏิเสธคำขอเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามเหตุที่กฎหมายอนุญาต การให้ท่านเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่านหรือบุคคลอื่น

คุ้กกี้ (Cookies)

กลุ่มบริษัทแกร็บ และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของแกร็บอาจใช้คุ้กกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุ้กกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุ้กกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยคุ้กกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัทแกร็บส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัทแกร็บ ฯลฯ และคุ้กกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือ
ที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุ้กกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

กลุ่มบริษัทแกร็บอาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทแกร็บจัดเก็บเพื่อประโยชน์สำหรับกลุ่มบริษัทแกร็บเอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกเองกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวกับท่านซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยบริษัทอาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือควบคุมคุ้กกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งได้มาจากหรือเกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) หรือการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) ของเครื่องมือระบุบัญชีร่วม (เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาเป้าหมาย

หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุ้กกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุ้กกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุ้กกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน ท่านอาจจำกัดการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนผ่านการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของท่านได้ หรือโดยการส่งรายละเอียดของท่านผ่านช่องทางนี้ ที่นี่

ลิงค์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทแกร็บอาจมีลิงค์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่ากลุ่มบริษัทแกร็บไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการจัดเก็บ การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลภายนอกนั้น หากท่านให้ข้อมูลโดยตรงแก่เว็บไซต์ดังกล่าว นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการให้บริการสำหรับเว็บไซต์นั้นๆ ย่อมมีผลใช้บังคับ และกลุ่มบริษัทแกร็บไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการประมวลผลข้อมูลหรือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และบุคคลธรรมดาอื่นๆ

ในฐานะบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย กรุณาอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ (บุคคลธรรมดาที่มีอายุต่ำกว่า 18 (สิบแปด) ปี) ภายใต้การดูแล
ของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่กลุ่มบริษัทแกร็บ ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่กลุ่มบริษัทแกร็บ ให้ถือว่า ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น และยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อประกาศนี้เป็นการส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์

ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) และในกรณีดังกล่าวท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวต่อกลุ่มบริษัทแกร็บแล้ว และท่านได้รับความยินยอมให้มีการประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การยอมรับ การให้ความยินยอม และการเก็บรักษาข้อมูล

เมื่อมีการติดต่อกับกลุ่มบริษัทแกร็บ ใช้บริการของกลุ่มบริษัทแกร็บ ซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทแกร็บ หรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับกลุ่มบริษัทแกร็บ ท่านยอมรับว่า ท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายนี้ และตกลงให้ความยินยอมแก่กลุ่มบริษัทแกร็บในการใช้ ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

กลุ่มบริษัทแกร็บมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ในเวลาใด ๆ โดยลงประกาศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ เมื่อท่านตกลงที่จะติดต่อ ใช้บริการ ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือมีส่วนร่วมกับกลุ่มบริษัทแกร็บต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขนโยบายนี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว

ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบายฉบับภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ให้ถือเอานโยบายฉบับภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

Grab Privacy Policy
(updated on 19 July 2018)

This Privacy Policy (“Policy”) describes how Grab Holdings Inc. and its respective subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities (“Grab Group”) use your Personal Data.

Collection of Personal Data
“Personal Data” means information about you, from which you are identifiable, including but not limited to your name, nationality, address, telephone number, fax number, bank details, credit card details, gender, resident status, financial background, personal interests, email address, your occupation, your photo, any information about you which you have provided to Grab Group in registration forms, application forms or any other similar forms and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and/or processed by Grab Group from time to time and includes sensitive personal data such as your identification card number, driving licence number, birth certificate number, passport number, race, ethnic origin, date of birth, marital status, education background, and data relating to health, religious or other similar beliefs. If you are a service provider, we may also collect telematics data (such as your speed, acceleration, and braking data), device data (such as your IMEI number and the names of the apps you have installed on your device) and your vehicle registration data.

The provision of your Personal Data is voluntary. However, if you do not provide Grab Group your Personal Data, Grab Group will not be able to process your Personal Data for the Purposes and Additional Purposes outlined below and may cause Grab Group to be unable to provide services or products to or accept payments from you.

If you are an agent, vendor, supplier or service provider, provision of your Personal Data is mandatory and failure to provide your Personal Data, may be a breach of laws or regulatory requirements, and may cause Grab Group to be unable to engage you to provide services or products or issue payments to you for products or services provided.

In addition to the Personal Data you provide to Grab Group directly, Grab Group may collect your Personal Data from publicly available sources or from third parties, for example:

from filled up application or registration forms, surveys or training tools or other similar forms;
from publicly available sources such as directories;
from Grab Group’s official social media pages, if you follow, like or are a fan of such pages;
from credit reporting agencies, insurance providers, or financial services providers;
when you interact and communicate with Grab Group at any events or activities;
when you enter contests organized by Grab Group;
from various entities or divisions under Grab Group;
from other entities who provide you with services or with whom you have a contractual relationship;
from marketing service providers or partners; or
by using Grab Group apps and websites, which includes all apps and websites operated by Grab Group and under the names of its respective brands (respectively “Apps” and “Websites”).
Your personal data may also be collected from cookies used on the Websites, and if you are a service provider, from your accelerometer data, GPS data, device data and data collected when your Grab Driver app is on.
Further, certain service providers of Grab Group may utilise personal in-vehicle cameras for their own safety and security purposes. Whilst the use of such in-vehicle cameras are neither endorsed or prohibited by Grab Group, Grab Group does not collect, use or disclose any of your Personal Data from such in-vehicle recordings, and the collection, use and disclosure of any such Personal Data is not conducted on behalf of Grab Group. The collection, use and disclosure of Personal Data obtained from personal in-vehicle cameras is solely the responsibility of the service provider and you should inform your service provider if you have any objections to the use of personal in-vehicle cameras in such vehicles.

Purposes of Processing
Grab Group may use and process your Personal Data for business and transportation, delivery and logistics (including food and beverage) and payment and financial services activities of Grab Group which shall include, without limitation the following (“Purposes”):
Where you are a customer of the services provided by Grab Group:

to perform the Grab Group’s obligations in respect of any contract entered into with you;
to provide you with any service you have requested;
to process your subscriptions and to deliver the services to you;
where you have requested to download and use the Grab or Grab Driver App, or any other Grab Group application, to process your request, to deliver the App to you and to provide you a license for the use of the App;
to process and manage your rewards and loyalty points;
to process your participation in any events, activities, focus groups, research studies, contests, promotions, polls, surveys or any productions;
to process, manage or verify your application for subscription with the Grab Group and to provide you the benefits offered to subscribers;
to validate your bookings and process payments relating to any products or services you have requested;
to understand and analyse our sales as well as your needs and preferences;
to develop, enhance and provide products and services to meet your needs;
to process exchanges or product returns;
to use Cookies to enhance our processes, advertising, notifications, authentication, security and compliance, analytics and preference management.
Where you are an agent, vendor, supplier, partner, contractor or service provider:

for the purposes of engaging you to provide services or products;
to facilitate or enable any checks as may be required by Grab Group in order to engage you;
to process payments relating to any products or services you have provided;
to provide personalised feedback to you, so that you are able to identify specific areas for improvement;
to assess safety and quality;
to monitor compliance with our terms and conditions, policies and Driver’s Code of Conduct;
to provide updates to our fleet partners for fleet management purposes;
to contact you in relation to the provision of your services.
General:

to respond to questions, comments and feedback from you;
to communicate with you for any of the purposes listed in this Policy;
for internal administrative purposes, such as auditing, data analysis, database records;
for purposes of detection, prevention and prosecution of crime;
to maintain the safety and security of our services;
for Grab Group to comply with its obligations under law;
and you agree and consent to Grab Group using and processing your Personal Data for the Purposes and in the manner as identified in this Policy.

Marketing and promotional purposes
Grab Group may also use and process your data for other purposes such as (“Additional Purposes”):

To send you alerts, newsletters, updates, mailers, promotional materials, special privileges, festive greetings from Grab Group, its partners, sponsors or advertisers;
To notify and invite you to events or activities organized by Grab Group, its partners, sponsors or advertisers;
To process your registration to participate in or attend an event or activity and to communicate with you regarding your attendance at the event or activity;
To share your Personal Data amongst its subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities as well as with its agent, vendor, supplier, partner, contractor or service provider who may communicate with you to market their products, services, events or promotions;
by way of post, telephone call, short message service (SMS), online messaging service, by hand and/or by email.

Unsubscribe and Revocation of Consent
If you wish to unsubscribe to the processing of your Personal Data for Additional Purposes by Grab Group, please click on the link “Unsubscribe” which is embedded in the relevant email or message in order not to receive any such messages in the future. Please note that if you unsubscribe, we may still send you service-related messages, such as ride receipts.
If you wish to revoke the consent that Grab Group has obtained from you for the Purposes stipulated herein, please notify Grab Group using the contact details stated below.

Transfer of Personal Data
Your Personal Data may be transferred to, stored, used and processed in a jurisdiction other than your home nation or otherwise in the country, state and city in which you are present while using any services provided by Grab Group (“Alternate Country”), to companies under Grab Group which are located outside of your home nation or Alternate Country and/or where Grab Group’s servers and/or service providers and partners are located outside of your home nation or Alternate Country. You understand and consent to the transfer of your Personal Data out of your home nation or Alternate Country as described herein.

Disclosure to Third Parties
Your personal data may be transferred, accessed or disclosed to third parties for the Purposes and Additional Purposes. Further, Grab Group may engage other companies, service providers or individuals to perform functions on its behalf, and consequently may provide access or disclose to your Personal Data to such service providers or third parties. The third parties include, without limitation:

Grab Group partners, which include parties with whom Grab Group collaborates with for certain events, programs and activities;
Advertisers;
Event management companies and event sponsors;
Marketing research companies;
Service providers, including, information technology (IT) service providers for infrastructure, software and development work;
Professional advisors and external auditors, including legal advisors, financial advisors and consultants;
Other entities within Grab Group; and
Governmental authorities to comply with statutory, regulatory and governmental requirements.
Your Personal Data may also be shared in connection with a corporate transaction, such as the formation of a joint venture, a sale of a subsidiary or a division, merger, consolidation, or asset sale, or in the unlikely event of winding-up.
Access & Correction Requests and Inquiries, Limiting the Processing of Personal Data
Subject to any exceptions under applicable laws of your home nation or Alternate Country, you may request for access to and/or request correction of your Personal Data, request to limit the processing of your Personal Data for the Additional Purposes and/or make any inquiries regarding your Personal Data by contacting:

Grab Data Protection Officer
c/o Grab Holidings Inc.
6 Shenton Way,

38-01 OUE Downtown,

Singapore 068809
Email: dataprotection@grab.com

Email: dataprotection@grab.com
Subject to any laws of your home nation or Alternate Country, Grab Group reserves the right to impose a fee for access of your Personal Data in the amounts as permitted therein.

In respect of your right to access and/or correct your Personal Data, Grab Group has the right to refuse your requests to access and/or make any correction to your Personal Data for the reasons permitted under law, such as where the expense of providing access to you is disproportionate to the risks to your or another person’s privacy.

Cookies
Grab Group, and third parties with whom we partner, may use cookies, web beacons, tags, scripts, local shared objects such as HTML5 and Flash (sometimes called “flash cookies”), advertising identifiers (including mobile identifiers such as Apple’s IDFA or Google’s Advertising ID) and similar technology (“Cookies”) in connection with your use of the Websites and Apps. Cookies may have unique identifiers, and reside, among other places, on your computer or mobile device, in emails we send to you, and on our web pages. Cookies may transmit information about you and your use of the Service, such as your browser type, search preferences, IP address, data relating to advertisements that have been displayed to you or that you have clicked on, and the date and time of your use. Cookies may be persistent or stored only during an individual session.

Grab Group may allow third parties to use Cookies on the Websites and Apps to collect the same type of information for the same purposes Grab Group does for itself. Third parties may be able to associate the information they collect with other information they have about you from other sources. We do not necessarily have access to or control over the Cookies they use.

Additionally, we may share non-personally identifiable information from or about you with third parties, such as location data, advertising identifiers, or a cryptographic hash of a common account identifier (such as an email address), to facilitate the display of targeted advertising.

If you do not wish for your Personal Data to be collected via Cookies on the Websites, you may deactivate cookies by adjusting your internet browser settings to disable, block or deactivate cookies, by deleting your browsing history and clearing the cache from your internet browser. You may also be able to limit our sharing of some of this information through your mobile device settings, or by submitting your details here.

Links to Third-Party Websites
The Websites may contain links to third parties’ websites. Please note that Grab Group is not responsible for the collection, use, maintenance, sharing, or disclosure of data and information by such third parties. If you provide information directly to such sites, the privacy policy and terms of service on those sites are applicable and Grab Group is not responsible for the information processing practices or privacy policies of such sites.

Personal Information from Minors and Other Individuals
As a parent or legal guardian, please do not allow the minor (individuals under 18 (eighteen) years of age) under your care to submit Personal Data to Grab Group. In the event that such Personal Data is provided to Grab Group, you hereby consent to the processing of the minor’s Personal Data and personally accept and agree to be bound by this Policy and take responsibility for his or her actions.

In some circumstances you may have provided personal data relating to other individuals (such as your spouse, family members or friends) and in such circumstances you represent and warrant that you are authorized to provide their personal data to Grab Group and you have obtained their consent for their personal data be processed and used in the manner as set forth in this Policy.

Acknowledgement, Consent, and Data Retention
By communicating with Grab Group, using Grab Group’s services, purchasing products from Grab Group or by virtue of your engagement with Grab Group, you acknowledge that you have read and understood this Policy and agree and consent to the use, processing and transfer of your Personal Data by Grab Group as described in this Policy.

Grab Group shall have the right to modify, update or amend the terms of this Policy at any time by placing the updated Policy on the Websites. By continuing to communicate with Grab Group, by continuing to use Grab Group’s services, purchasing products from Grab Group or by your continued engagement with Grab Group following the modifications, updates or amendments to this Policy, such actions shall signify your acceptance of such modifications, updates or amendments.

In the event of any conflict between the English and other language versions, the English version shall prevail.